กฎจรรยาบรรณ

By ionzon | 03/10/2022


กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติในธุรกิจไอออนซอน

การดำเนินธุรกิจไอออนซอนอย่างถูกต้องมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากไอออนซอนเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่นักธุรกิจไอออนซอน และครอบครัว รวมทั้งผู้คนอีกมากมายที่นักธุรกิจไอออนซอนต่างได้ส่งมอบโอกาสที่ดีนี้ให้แก่กัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจไอออนซอนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมีความเสมอภาค และรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่นักธุรกิจไอออนซอนโดยรวม จึงมีระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดหลายประการที่นักธุรกิจไอออนซอนพึงให้ความสำคัญ และศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจไอออนซอนของแต่ละคนมีความมั่นคง แข็งแรงสืบไป
 
กฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไอออนซอน
 
การเป็นนักธุรกิจไอออนซอน หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมนักธุรกิจไอออนซอนทุกคนต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มความสามารถ และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ ไปตามครรลองของกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่
บริษัท ไอออนซอน จำกัด (“บริษัท”) ได้กำหนดไว้ สำหรับนักธุรกิจไอออนซอนทุกคน องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจไอออนซอนทุกคน
 
1.พึงยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณตลอดเวลา
 
กฎจรรยาบรรณหลักของนักธุรกิจไอออนซอน คือ “ปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ” กฎจรรยาบรรณนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจไอออนซอนทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำ และจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการลงโทษ และอาจกระทบต่อสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไอออนซอนของคุณ
 
2. ผู้ที่คุณจะให้การสปอนเซอร์ได้ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
 
เงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจไอออนซอนจะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่หากยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจการปกครองทุกครั้ง เพราะการเป็นนักธุรกิจไอออนซอนต้องมีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร และการบริหารการเงิน เป็นต้น
การสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี จะมีเงื่อนไขน้อยกว่า เพราะเป็นการสมัครเพื่อใช้สินค้าบริโภคเท่านั้น
3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจไอออนซอน
 
นักธุรกิจไอออนซอนทุกคนต้องแสดงแผนธุรกิจของไอออนซอนอย่างชัดเจน ทั้งต้องมีความจริงใจกับลูกค้า ต้องไม่พูดเกินความจริง ถึงรายได้ที่ได้รับ ธุรกิจไอออนซอนมิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วยความอุตสาหะ และมานะพากเพียร
 
4. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
 
นักธุรกิจไอออนซอนทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ตลอดจนนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ ของไอออนซอนตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากไอออนซอนอย่างถูกต้องเป็นจริง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจหรือบนฉลากบรรจุภัณฑ์ การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า
 
5. ต้องไม่ทอดทิ้งลูกค้า
 
นักธุรกิจไอออนซอนทุกคนต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ ลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นการดำเนินงานที่มีคุณค่า นักธุรกิจไอออนซอนทุกคนต้องกลับไปเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และควรติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและพึงพอใจกับลูกค้า
 
6. ต้องไม่ขายตัดราคา
 
นักธุรกิจไอออนซอนทุกคนต้องดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ของไอออนซอนให้กับลูกค้าทั่วไปในราคาขายปลีกตามที่ไอออนซอนกำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ของไอออนซอนทุกชนิดมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่นักธุรกิจไอออนซอนทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ ดังนั้น นักธุรกิจไอออนซอนทุกคนต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจไอออนซอนโดยส่วนรวมด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
 
7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน
 
นักธุรกิจไอออนซอนทุกคนต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแผนธุรกิจของไอออนซอน ไอออนซอนไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไอออนซอนจากสายงานหนึ่งไปยังอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจไอออนซอน ดังนั้น นักธุรกิจไอออนซอนจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมในการชักชวนให้บุคคลอื่นเปลี่ยนสายงาน หรือลาออกจากองค์กรธุรกิจไอออนซอนเดิมเพื่อมาสมัครกับองค์กรธุรกิจไอออนซอนใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงการเสนอให้นำชื่อบุคคลอื่นที่อาจเป็นญาติหรือเพื่อนมาสมัครไว้ก่อนก็ตาม
 
8. หากจะชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ
 
แหล่งรายได้ที่แท้จริงของธุรกิจไอออนซอน คือรายได้ที่เกิดจากการขยายเครือข่ายผู้บริโภคสินค้า และการดูแลผู้บริโภคสินค้า รวมถึงองค์กรธุรกิจของตน แม้การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจไอออนซอนให้ประสบความสำเร็จ แต่นักธุรกิจไอออนซอนไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรม, การประชุม หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในรูปของการจำหน่ายบัตร หรือสื่อส่งเสริมธุรกิจที่มีราคาสูงเกินความเหมาะสม นักธุรกิจไอออนซอนต้องให้ความช่วยเหลือ, ให้กำลังใจ, ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจไอออนซอนที่ตนชักชวนเข้าร่วมธุรกิจด้วยความเต็มใจยิ่ง
 
9. ต้องไม่ขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ไอออนซอนในร้านค้า หรืองานแสดงสินค้า ฯลฯ
 
นักธุรกิจไอออนซอนต้องบริการแบบเป็นกันเองอย่างเต็มที่แก่ลูกค้า ธุรกิจไอออนซอนเป็นธุรกิจขายตรง การขายที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของไอออนซอน คือ การขายตามเคาน์เตอร์จำหน่าย หรือการตั้งแสดงในร้านค้าปลีก, งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในกลุ่มนักธุรกิจไอออนซอน
 
10. ต้องไม่กักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์
 
การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจไอออนซอนในองค์กรเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาจะใช้หรือขายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย
 
11. ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจไอออนซอนเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ของไอออนซอน
 
นักธุรกิจไอออนซอนต้องมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ไอออนซอนซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจไอออนซอนช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจไอออนซอนคนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของไอออนซอนที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพราะการกระทำดังกล่าว จะนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอน และไม่มีเหตุผลต่อนักธุรกิจไอออนซอนคนอื่นๆ
 
12. ต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์ไอออนซอนแบบเคาะประตูบ้าน
 
นักธุรกิจไอออนซอนสร้างธุรกิจจากเพื่อนฝูง และการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจไอออนซอนเป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคล การจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ไอออนซอน ต้องไม่ขายด้วยการเคาะประตูบ้าน หรือการส่งข่าวสารข้อมูลทางไปรษณีย์ หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์, โฆษณาวิทยุ, โทรทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพราะจะเป็นการทำลายภาพพจน์ของนักธุรกิจไอออนซอน
 
13. ต้องไม่สร้างความกดดันในการขาย
 
นักธุรกิจไอออนซอนต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล นักธุรกิจไอออนซอนต้องดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การขายสินค้าโดยใช้เทคนิคสร้างความกดดันในการขาย จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักธุรกิจไอออนซอนและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจไอออนซอนทั้งหมด
 
14. ต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า และชื่อเรียกทางการค้าของไอออนซอน
 
นักธุรกิจไอออนซอนต้องขออนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ก่อนการใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของไอออนซอน ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของไอออนซอนเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงห้ามการผลิตและจำหน่ายเทปและอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ในองค์กรนักธุรกิจไอออนซอนโดยมิได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
 
 
15. การประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆ
 
นักธุรกิจไอออนซอนจะต้องไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆ หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงอื่นที่มิใช่ไอออนซอน ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับกิจการของบริษัทฯ
 
16. การผลิตสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทางธุรกิจ
 
บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจไอออนซอนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการเผยแพร่สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ว่าเป็นการผลิตโดยบริษัทฯ
 


กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ : WEBSITE REGULATIONS
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน
ดังนั้นนักธุรกิจไอออนซอนพึงระลึกเสมอว่าการนำเสนอข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับธุรกิจไอออนซอนทางอินเตอร์เน็ต จะต้องอยู่ภายใต้กฏจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจไอออนซอน รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดใดๆที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้น นักธุรกิจไอออนซอน สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อการแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ ของท่าน ตลอดจนงานอดิเรก หรือ ภาพถ่ายของท่านเองสู่ผู้คนหรือเพื่อนฝูงของท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในโฮมเพจของท่าน แต่ท่านพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจไอออนซอน หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เช่น
 
ไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินหรือต่อชื่อเสียง
ไม่นำเสนอแผนธุรกิจหรือเชิญชวนให้ผู้อื่นสมัครเข้าร่วมธุรกิจ หรือเพื่อการจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการส่งอีเมลจำนวนมากๆ
ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริงและเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยการนำข้อมูลหรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้อื่น มาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของไอออนซอน ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ นักธุรกิจไอออนซอนต้องระลึกเสมอว่า การนำเสนอหรือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ทนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องทั้งต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจไอออนซอน ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุกๆ คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรมและยังคงดำรงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน
 
การกระทำของนักธุรกิจไอออนซอน ที่นำไปสู่มาตรการลงโทษ
*นักธุรกิจไอออนซอนฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
*นักธุรกิจไอออนซอนได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
*นักธุรกิจไอออนซอนกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ
*นักธุรกิจไอออนซอนกระทำการโดยทางตรง หรือทางอ้อม ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการสร้างธุรกิจไอออนซอน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการ หรือทำความเสียหายแก่องค์กรนักธุรกิจไอออนซอนโดยรวม
*นักธุรกิจไอออนซอนได้ปกปิด แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักธุรกิจไอออนซอน หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอม เพื่อประโยชน์เกี่ยวด้วยการสมัคร การสปอนเซอร์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัทฯ และองค์กรนักธุรกิจไอออนซอนโดยรวม

การร้องเรียนและมาตรการลงโทษ

การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฏจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจไอออนซอนใดๆ ก็ตาม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัสประจำตัวนักธุรกิจไอออนซอนของตน พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้ง (จดหมายร้องเรียนที่มิได้มีการลงชื่อของผู้ร้องเรียนจะมิได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ) ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ (ในบางกรณีผู้ที่ถูกร้องเรียนอาจถูกระงับ Password เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ มีจดหมายชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ) หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน และมีความรุนแรงที่จะส่งผลในวงกว้าง หรือสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนภายใต้สายงาน ผู็คนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทฯ ก็จะระงับ Password และการทำธุรกรรมของนักธุรกิจไอออนซอนที่กระทำการและหรือรวมทั้งองค์กรธุรกิจไอออนซอนที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขต และความรุนแรงของการกระทำผิดทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร, การงดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง,การตัดหรือปรับลดคะเเนนเก่า,การงดรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล, การงดรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การปรับลดลำดับขั้นความสำเร็จ (Star Ranking), การปรับลดตำแหน่งทางธุรกิจ(Business Title), การงดต่ออายุสมาชิกภาพ, การงดดำรงคุณสมบัติ ประจำเดือน(งดการรักษายอด) , การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจไอออนซอน รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไอออนซอน
การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไอออนซอนของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจไอออนซอนที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไอออนซอนได้ทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
 
-นักธุรกิจไอออนซอนให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในการสมัคร
-นักธุรกิจไอออนซอนรบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรนักธุรกิจไอออนซอน ทั้งในสายงานตนเองและสายงานคนอื่น
-นักธุรกิจไอออนซอนให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯ อย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้
-นักธุรกิจไอออนซอนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
-นักธุรกิจไอออนซอนฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น
-นักธุรกิจไอออนซอนฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติเกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำผิดซ้ำคำเตือน
 

หมายเหตุ *** กฎระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ***