นโยบายส่วนบุคคล

By ionzon | 03/10/2022
นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทของข้อมูลที่จะเข้าถึงหรือเก็บไว้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
บริษัท ไอออนซอน จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราโดยสมัครใจ  ข้อมูลที่บริษัท ไอออนซอน จำกัด เก็บรวบรวมจากท่านอาจรวมไปถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพึงพอใจต่างๆ กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าของบริษัท ไอออนซอน จำกัด เราจะเก็บข้อมูลการชำระเงินของท่านด้วย เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต (กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต) บริษัท ไอออนซอน จำกัด จะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้ 
1.เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน
2.เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
3.เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สินค้า และบริการ
4.เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกของบริษัท ไอออนซอน จำกัด